Regulamin akcji „Lato z Aperto”

26.06-14.07.2023 r. w dni robocze od 9.00 do 17.00

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników akcji. 

2. Regulamin obowiązuje w czasie spotkań prowadzonych w ramach akcji „Lato z Aperto” od chwili przybycia uczestnika w miejsce zbiórki do zakończenia zajęć. Każdego dnia akcji wychowawcy odnotowują godzinę przybycia i wyjścia uczestnika na liście obecności. 

3. Organizatorem wypoczynku jest Stowarzyszenie Aperto Strefa w Krakowie.

4. Akcja “Lato z Aperto” odbywa się w czasie wakacji od 26.06 do 14.07.2022 r. w formie zajęć realizowanych na terenie miasta.

5. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę wychowawców, codzienne atrakcje – wycieczki i zajęcia w krakowskich instytucjach kultury, bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku oraz wyżywienie (zestaw obiadowy, stale dostępne napoje, owoce i warzywa oraz przekąski w porze drugiego śniadania i podwieczorku). 

6. Warunkiem uczestnictwa w wypoczynku jest złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

7. W przypadku  wolnych miejsc uczestnik może wziąć  udział w dwóch pięciodniowych cyklach zajęć.

8. Każdy uczestnik oraz jego opiekun zostanie zapoznany z programem wypoczynku.

9. Program wypoczynku obejmuje: wycieczki na terenie Krakowa, zwiedzanie muzeów, warsztaty, wyjścia do kina, spacery.

10. Uczestnik “Lata z Aperto” zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscach realizacji programu oraz do wykonywania poleceń wychowawców. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika wypoczynku. Uczestnik wypoczynku  ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu odbywania się wszystkich zajęć oraz w środkach komunikacji miejskiej. 

12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestnika wypoczynku w pierwszej kolejności rodzice lub prawni opiekunowie zostaną poinformowani o konieczności odebrania go z zajęć w danym dniu. Dalszymi konsekwencjami w razie nagminnego łamania regulaminu będzie  skreślenie z listy uczestników, a w przypadku zachowań agresywnych,  zagrażających zdrowiu i  życiu innych osób o fakcie tym zostaną poinformowani w pierwszej kolejności rodzice, a następnie odpowiednie służby. 

13. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów i inne osoby uprawnione. 

14. Uczestnikowi zajęć nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy wychowawcy. 

15. Uczestnik odnosi się z szacunkiem do kolegów, wychowawców, innych osób. 

16. Uczestnik zajęć musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji będącej zagrożeniem dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę. 

17. Organizator “Lata z Aperto” nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, rzeczy wartościowe, biżuterię, telefony komórkowe uczestników.

18. Wszelkie kwestie nieujęte w powyższym regulaminie będą rozstrzygane przez organizatora zajęć.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.